Visites d'étude : aide-soignante- Studiebesök : vårdgivare - Study Visits : Caregiver

Publié le par Helena Oops

Visites d'étude : aide-soignante- Studiebesök : vårdgivare - Study Visits : Caregiver

Comme la plupart de mes lecteurs le sait déjà je me suis inscrite dans un centre de formations ,Axxell,afin de poursuivre des études d 'aide-soignante. C'est un métier qui me tient à coeur, donner de mon temps à des personnes ,quel que soit leur âge, leur santé..
L'aide-soignant s'occupe de l'hygiène et veille au confort physique et moral des patients. Il travaille principalement en hôpital mais aussi dans des centres communaux ou associatifs de santé.

 

Som de flesta av mina läsare redan vet skrev jag mig  in i ett utbildningscenter,Axxell, för att bedriva vårdassistentstudier. Det är ett yrke som är viktigt för mig,ge min tid till människor, oavsett ålder, hälsa ..
Vårdgivaren hanterar hygien och säkerställer patientens fysiska och moraliska komfort. Han arbetar främst på sjukhus men också i kommunala centra eller hälsoorganisationer.

 

As most of my readers already know, I enrolled in a training center, Axxell, to pursue care assistant studies. It is a profession that is important to me, giving my time to people, whatever their age, their health ..
The caregiver deals with hygiene and ensures the physical and moral comfort of patients. He works mainly in hospitals but also in communal centers or associations of health.

 

Je dois vous avouer que les profs font vraiment du bon travail , leur pédagogies est totalement différente des autres pays.
Les cours se passent dans une bonne atmosphère, les élèves participent au bon dénouement de la leçon en travaillant sur les sujets traités...
et encore mieux, on nous emporte au coeur de l 'action avec des visites d'étude ...
Mercredi , nous sommes allés faire un grand tour dans différents centres spéciaux.

Jag måste erkänna att lärarna verkligen gör ett bra jobb, deras undervisning skiljer sig helt från andra länder.
Lektionerna hålls i en bra atmosfär, eleverna deltar i lektornas bra frigöring genom att arbeta med de ämnen som behandlas ...
och ännu bättre, det tar oss till hjärtat av handlingen med studiebesök ...
På onsdag åkte vi till en tur i olika specialcenter.

I must admit that the teachers really do a good job, their teaching is totally different from other countries.
The classes are held in a good atmosphere, the pupils participate in the good denouement of the lesson by working on the subjects treated ...
and even better, it takes us to the heart of the action with study visits ...
On Wednesday, we went for a ride in various special centers.

 

Notre première rencontre a été avec le Service Handikapps, une responsable a eu la gentillesse de nous exposer tout leur sytème d 'aide aux personnes handicapées à travers un discours illustré de diapositifs.
Des prestations sur-mesure:
Aide ménagère:
Courses
Préparation des repas
Ménage
Entretien du cadre de vie
Aide technique:
Toilette, habillage, coiffure
Lever et coucher
Alimentation, surveillance des régimes
Suivi de la prise de médicaments
Aide relationnelle et sociale:
Promenade, sortie
Accompagnement sur les lieux d'activité
Lecture, discussion
Lien avec d'autres intervenants et les professionnels de santé
Aide administrative:
Démarches administratives
Rédaction de courriers
Prise de rendez-vous
Loyers, factures...
Des supports  en matériels d 'handicapés ou constructions spéciales... etc

Vårt första möte var med Handikapps Service, en chef var tillräckligt vänlig för att visa oss alla deras system för hjälp till funktionshindrade genom en illustrerad talbild.
Anpassade tjänster:
Hemtjänst:
Handla
Beredning av måltider
hushåll
Underhåll av livsmiljön:
Teknisk hjälp:
Toalett, klädsel, frisör
Soluppgång och solnedgång
Mat, dietövervakning
Uppföljning av medicinering
Relationell och social hjälp:
Gå, avsluta
Accompaniment på verksamhetsplatser
Läsning, diskussion
Länk till andra intressenter och vårdpersonal
Administrativ hjälp:
Administrativa förfaranden
Skrivande av brev
Boka tid
Hyror, räkningar ...
Stöd i handikappade material eller specialkonstruktioner ...

Our first meeting was with the Service Handickapps, a manager was kind enough to show us all their system of assistance to disabled people through an illustrated speech slides.
Customized services:
Housekeeper:
Shopping
Meal preparation
Household
Maintenance of the living environment:
Technical help:
Toilet, dressing, hairdressing
Sunrise and sunset
Food, diet monitoring
Follow-up of medication
Relational and social help:
Walk, exit
Accompaniment at places of activity:
Reading, discussion
Link with other stakeholders and health professionals
Administrative help:
Administrative procedures
Writing of letters
Making appointments
Rents, bills ...
Supports in handicapped materials or special constructions ...

Visites d'étude : aide-soignante- Studiebesök : vårdgivare - Study Visits : Caregiver

Après une courte pause, nous sommes allés dans un autre batiment, l 'association de la Protection de l'enfance , où nous avons aussi été très bien reçus. Nous avons eu toutes les informations nécessaires:
La protection de l'enfance est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. La protection de l'enfance prend en compte les besoins physiques, intellectuels, sociaux et affectifs des enfants et concerne les mineurs en danger ou en risque de l'être. En raison de leur vulnérabilité, les enfants peuvent être victimes de maltraitance, de la pauvreté, de mauvaises conditions sanitaires et de travaux « inacceptables ...

 

Efter en kort paus gick vi till en annan byggnad, Barnskyddet, där vi också blev mycket väl mottagna. Vi hade all nödvändig information:
Barnskydd är en uppsättning rättigheter och skyldigheter vars syfte är barnets bästa. Barnskydd tar hänsyn till barnens fysiska, intellektuella, sociala och emotionella behov och berör minderåriga som är i riskzonen eller riskerar det. På grund av deras sårbarhet kan barn bli offer för övergrepp, fattigdom, dålig sanitet och "oacceptabelt" arbete ...

 

After a short break, we went to another building, the Child Protection Association, where we were also very well received. We had all the necessary information:
Child protection is a set of rights and duties whose purpose is the best interests of the child. Child protection takes into account the physical, intellectual, social and emotional needs of children and concerns minors at risk or at risk of it. Because of their vulnerability, children may be victims of abuse, poverty, poor sanitation and "unacceptable" work ...

 

Afin de reprendre des forces nous nous sommes tous réunis dans un restaurant où nous avons mangé un délicieux repas et discuté à props de ces superbes visites enrichissantes.

För att återfå vår styrka samlades vi alla på en restaurang där vi åt en utsökt måltid och diskuterade dessa fantastiska och givande besök.

In order to regain our strength, we all gathered in a restaurant where we ate a delicious meal and discussed these great and rewarding visits.

Ingalills

Dans un salon qui cotoie notre cantine,une personne pleine de générosité nous a présenté Tehy:
Syndicat des professionnels de la santé et des services sociaux - 
 Tehy est un syndicat finlandais. Avec ses 150 000 membres, Tehy est le principal syndicat finlandais des professionnels de la santé, des travailleurs sociaux et des étudiants de ces professions.
Elle nous a parlé de nos vocations, des avantages des métiers médicaux et des erreurs à ne pas commettre.

 

I ett vardagsrum intill vår matsal introducerade en generös person oss för Tehy:

Tehy är social- och hälsovårdens fackorganisation.

Tehy är en finsk union. Med 150 000 medlemmar är Tehy Finlands största förening av hälso- och sjukvårdspersonal, socialarbetare och studenter i dessa yrken.
Hon berättade om våra yrken, fördelarna med medicinska yrken och misstag att inte begå.

 

In a living room next to our canteen, a generous person introduced us to Tehy:
Union of Health and Social Services Professionals -
  Tehy is a Finnish union. With 150,000 members, Tehy is Finland's largest union of health professionals, social workers and students in these professions.
She told us about our vocations, the benefits of medical professions and mistakes not to commit.

 

Un grand merci pour la brochure et les gadgets qui nous ont été offerts à chacun de nous,mais surtout pour toutes les informations.

Ett stort tack för broschyren och prylarna som erbjöds var och en av oss, men särskilt för all information.

A big thank you for the brochure and the gadgets that were offered to each of us, but especially for all the information.

 

Visites d'étude : aide-soignante- Studiebesök : vårdgivare - Study Visits : Caregiver
Visites d'étude : aide-soignante- Studiebesök : vårdgivare - Study Visits : Caregiver
Visites d'étude : aide-soignante- Studiebesök : vårdgivare - Study Visits : Caregiver
Visites d'étude : aide-soignante- Studiebesök : vårdgivare - Study Visits : Caregiver

Et finalement nous avons eu une présentation fantastique avec Suzanne dans le bureau du:
Travail social pour adultes  qui propose des services sociaux aux personnes de plus de 18 ans. Le travail social pour adultes a pour but d'aider le client à maintenir et à améliorer sa capacité à faire face à la vie quotidienne. En collaboration avec le client, nous nous efforçons de trouver les ressources du client et nous examinons comment les utiliser. Les travailleurs sociaux travaillent au sein du travail social pour adultes.

Le travail social pour adultes offre entre autres:

-Évaluation du besoin de service avec le client
- cartographie des problèmes et référence au bon service
- assistance et conseil dans des situations financières difficiles ainsi que dans des situations où le client a besoin d'aide pour résoudre ses problèmes de logement
-motivation, soutien et conseil sur des questions relatives au chômage, à l'emploi, à la réadaptation ou à la toxicomanie
- soutien financier et social en situation de crise et soutien à la gestion et à la planification de la vie quotidienne
- conseils sociaux sur les services sociaux et les prestations de sécurité sociale
décision sur le soutien du revenu supplémentaire et préventif.
soutien à la gestion de la vie des personnes en réadaptation mentale et de leurs proches

 

Och slutligen hade vi en fantastisk presentationmed Suzanne på kontoret av:
Vuxensocialarbetet som erbjuder socialservice för personer över 18 år. Syftet med vuxensocialarbete är att stöda klienten att upprätthålla och förbättra sin förmåga att klara sig i vardagen. Tillsammans med klienten strävar vi efter att hitta klientens resurser och funderar på hur dessa kan användas. Inom vuxensocialarbetet jobbar socialarbetare och socialhandledare.

Vuxensocialarbetet erbjuder bland annat:

-bedömning av servicebehovet tillsammans med klienten
-kartläggning av problem och hänvisning till rätt service
-stöd och rådgivning i svåra ekonomiska situationer samt i situationer -där klienten behöver hjälp med boendefrågor
-motivation, stöd och råd i frågor kring arbetslöshet, sysselsättning, rehabilitering eller missbruksproblem
-ekonomiskt och socialt stöd i krissituationer samt stöd för att hantera och planera vardagen
-rådgivning om socialservice och socialskyddsförmåner
-beslut om kompletterande och förebyggande utkomststöd.
-stöd för livshanteringen hos personer i mentalvårdsrehabilitering samt hos deras närstående

 

And finally we had a fantastic presentation with Suzanne in the office of:
Adult social work that offers social services for people over the age of 18. The purpose of adult social work is to support the client to maintain and improve their ability to cope in everyday life. Together with the client, we strive to find the client's resources and consider how these can be used. Social workers and social workers work within adult social work.

The adult social work offers among others:

-Assessment of the service need together with the client
- mapping of problems and reference to the right service
-support and advice in difficult financial situations as well as in situations -where the client needs help with housing issues
-motivation, support and advice on issues relating to unemployment, employment, rehabilitation or substance abuse problems
-financial and social support in crisis situations and support for managing and planning everyday life
-social advice on social services and social security benefits
decision on supplementary and preventive income support.
-support for the life management of people in mental health rehabilitation and their relatives
 

 

Pour conclure je voudrais remercier notre prof Leena Melin pour la réussite de cette visite qui a été riche en émotions, riche en découvertes et épanouissement scolaire.
Je voudrais remercier toutes ces gentilles personnes qui nous ont accuillis chaleureusement et qui nous ont fourni tant d'informations si utiles pour nos études.
P.S: Afin de respecter l 'anonymat de mes collègues et des hotes,j'ai préféré ne pas prendre de photos.
Sur ce...bon weekend à tous!
Helena

Avslutningsvis vill jag tacka vår lärare Leena Melin för framgången med detta besök som har varit rikt på känslor, rikt på upptäckter och akademisk utveckling.
Jag vill tacka alla trevliga människor som varmt välkomnade oss och som gav oss så mycket användbar information för våra studier.
P.S: För att respektera anonymiteten hos mina kollegor och gäster föredrog jag att inte ta bilder.
På den här ... bra helg till alla!
Helena

To conclude I would like to thank our teacher Leena Melin for the success of this visit which has been rich in emotions, rich in discoveries and academic growth.
I would like to thank all those nice people who warmly welcomed us and who provided us with so much useful information for our studies.
P.S: In order to respect the anonymity of my colleagues and guests, I preferred not to take pictures.
On this ... good weekend to all!
Helena

Visites d'étude : aide-soignante- Studiebesök : vårdgivare - Study Visits : Caregiver

"Notre but principal dans cette vie est d'aider les autres. Et si vous ne pouvez pas les aider, au moins ne leur faites pas de mal."
"Vårt huvudsakliga syfte i detta liv är att hjälpa andra, och om du inte kan hjälpa dem, åtminstone skada dem inte."
"Our main purpose in this life is to help others, and if you can not help them, at least do not hurt them."

Dalaï Lama 14 Chef spirituel, Religieux/Dalai Lama 14 Spiritual leader, religious/Dalai Lama 14 Andlig ledare, religiös

Visites d'étude : aide-soignante- Studiebesök : vårdgivare - Study Visits : Caregiver
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
L
coucou<br /> <br /> le programme est chargé...dommage que tu n'aies pas pu terminer sur place et valider le diplôme pendant le temps passé sur place...<br /> <br /> bonne chance et ce métier te va comme un gant
Répondre
F
Chère Helena, très bonne explication sur ta visite, n'étant pas dans le médical, je m'aperçois que l'approche des patients, et mentalités sont bien différentes avec la France ! Bonne continuation, et ne lâche rien ????????????amicalement, Frédéric
Répondre
H
Bonsoir Frédéric,<br /> Toujours sympa de lire tes commentaires.<br /> Oui, je confirme une autre mentalité où l 'écoute et la patience sont primordials.<br /> Bon weekend Fred!